Na vašem soukromí nám fakt záleží!

PODMÍNKY UŽITÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK, ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vítejte na stránkách společnosti Soare sekt a.s. Internetové stránky na doméně robbybubble.cz (dále jen „Internetové Stránky“) provozuje společnost Soare sekt a.s. IČ: 63144964 se sídlem Vídeňská 101/119, 619 00 Brno, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6096 (dále jen „Společnost“). Veškeré odkazy na „naše“, „nás“ anebo „my“ jsou odkazy na Společnost.

1. Podmínky užití

Veškerý obsah zveřejněný na Internetových Stránkách je chráněn autorským právem Společnosti nebo jejích partnerů. Společnost je rovněž v souladu s autorských právem pořizovatel databází zveřejněných na Internetových Stránkách. Všechna práva vyhrazena.

Vstupem na Internetové Stránky souhlasíte s těmito podmínkami užití Internetových Stránek a zásadami ochrany soukromí a používání souborů „cookies“ (dále jen „podmínky“). Předtím, než začnete Internetové Stránky používat, si prosím přečtěte tyto podmínky.

NESOUHLASÍTE-LI S TĚMITO PODMÍNKAMI, OPUSŤTE PROSÍM OKAMŽITĚ TYTO INTERNETOVÉ STRÁNKY.

2. Minimální věk

Do některých sekcí Internetových Stránek nemáte mít v souladu s platným právním řádem české republiky přístup jste-li mladší 18 let, nebo jste-li pod hranicí zákonného minimálního věku pro koupi alkoholu v dané zemi, provincii, státu, nebo na území, z něhož si Internetové Stránky prohlížíte. Spadáte-li do této kategorie, můžete porušovat zákony nebo jiné právní předpisy platné v zemi, v níž se zdržujete nebo z níž se připojujete, a měli byste dotčené sekce okamžitě opustit. Před jejich zpřístupněním budete vyzváni, abyste potvrdili svůj věk.

3. Zakázané užití

Souhlasíte s tím, že nebudete používat Internetové Stránky, zejména pak jakékoli materiály či služby, které můžete získat jejich užitím, způsobem, který porušuje jakýkoli místní, státní, národní, cizí nebo mezinárodní zákon, nařízení, směrnici, právní normu, mezinárodní smlouvu nebo jiný právní předpis.

4. Zřeknutí se obsahu

Internetové Stránky se poskytují „tak, jak jsou“. Užívání Internetových Stránek (včetně stahování materiálů nebo odkazů na jiné internetové stránky) a používání nebo spoléhání se na obsah zveřejněný na Internetových Stránkách je na Vaše vlastní riziko. V rozsahu přípustném platným právním řádem tímto výslovně vylučujeme jakákoli prohlášení, podmínky nebo záruky ohledně prodejnosti, uspokojivé kvality, způsobilosti k danému účelu nebo rozumné pečlivosti a zručnosti, které by jinak mohly být zahrnuty nebo začleněny do těchto podmínek, ať už na základě zákona nebo jinak.

Kromě případů, kdy je výslovně stanoveno jinak, nečiníme žádná prohlášení ani neručíme za:
 • přesnost nebo úplnost materiálu zveřejněného na Internetových Stránkách;
 • dostupnost Internetových Stránek nebo jejich provozování bez poruch nebo přerušení;
 • kompatibilitu Internetových Stránek s Vaším počítačovým systémem a softwarem;
 • to, že Internetové Stránky nejsou infikovány virem.

5. Vyloučení a omezení naší odpovědnosti

V rozsahu přípustném platným právním řádem neneseme odpovědnost za žádnou škodu, zejména pak, nikoliv však výlučně, za žádnou přímou nebo nepřímou škodu, ztrátu, náklady nebo výdaje žádného druhu (včetně nákladů na právní zastoupení, náklady na znalce nebo jiné náklady), které mohou vzniknout, ať přímo nebo nepřímo, v souvislosti s přístupem k Internetovým Stránkám nebo s jejich užitím nebo v souvislosti s jejich obsahem nebo údaji na nich zveřejněnými.

Neneseme odpovědnost za nesprávné nebo nepřesné informace, ať už byly vytvořeny uživateli Internetových Stránek, námi, nebo způsobeny technickým vybavením či softwarovou aplikací spojenou s Internetovými Stránkami nebo lidskou chybou, k níž může dojít při zpracování dat vkládaných na Internetové Stránky. Neodpovídáme za žádnou ztrátu nebo škodu, kterou jste utrpěli, a která mohla být způsobena Vaším používáním nebo pokusem o použití Internetových Stránek nebo jakéhokoliv obsahu na nich zveřejněného.

6. Duševní vlastnictví

Veškerá práva duševního vlastnictví k obsahu Internetových Stránek (zejména pak ve vztahu k ochranným známkám, obrázkům a logům) buď vlastníme, anebo používáme na základě licence a jsou nám vyhrazena. Nezískáváte žádná práva k obsahu Internetových Stránek kromě omezeného práva je užívat v souladu s podmínkami.

7. Používání internetových stránek

Můžete používat Internetové Stránky v souladu s podmínkami a můžete je tisknout nebo z nich stahovat informace pro Vaše osobní, nekomerční užití.

Nejste oprávněni:
 • propojovat Internetové Stránky jakýmkoliv způsobem s žádnou jinou internetovou stránkou ani vybírat do rámečku žádnou jejich část bez našeho předchozího souhlasu;
 • neoprávněně vniknout do Internetových Stránek, používat Internetové Stránky k šíření počítačových virů nebo je používat k protiprávním účelům;
 • ani zkreslovat či upravovat obsah, který kopírujete z Internetových Stránek, ani používat tento obsah bez zveřejnění informace o autorském právu či jiných majetkových právech, která používáme v souvislosti s tímto obsahem, a to stejným způsobem a formou, jak se používají na Internetových Stránkách.
 • V případě porušení podmínek Vám můžeme dočasně přerušit nebo zablokovat přístup k Internetovým Stránkám a současně odpovídáte za veškerou škodu, která nám v této souvislosti vznikne.

8. Hyperlinky

Odkazy na jiné internetové stránky jsou poskytnuty pro Vaši potřebu. Nepodporujeme ani neschvalujeme takto odkazované internetové stránky ani jejich provozovatele, ani je průběžně nemonitorujeme. Jejich používání, prohlížení a stahování je tak na Vaše vlastní riziko a neneseme za něj žádnou odpovědnost.

9. Změny

Můžeme doplňovat, upravovat aktualizovat nebo ukončit provozování Internetových Stránek nebo jakéhokoli obsahu, který je na nich zveřejněn, bez předchozího upozornění. Současně můžeme průběžně měnit tyto podmínky. Doporučujeme Vám proto se s obsahem podmínek pravidelně seznamovat a nesouhlasíte-li s jejich aktuálním zněním, okamžitě prosím Internetové Stránky opusťte.

10.Ochrana osobních údajů

10.1. Všeobecné informace, shromažďování a využití osobních údajů

Respektujeme Vaše právo na ochranu soukromí. Naše webové stránky můžete za běžných okolností navštěvovat bez udávání jakýchkoliv osobních údajů s výjimkou oznámení Vašeho věku a země, ze které se připojujete. Tyto údaje jsou důležité pro dodržení povinností stanovených zákonem České republiky, neboť na těchto stránkách jsou propagovány a prodávány alkoholické nápoje. Zpracovávat budeme vždy i Vaši IP adresu.

V některých případech Vás však můžeme požádat o poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účel, například proto, abyste mohli na naší stránce registrovat a vytvořit si uživatelské konto nebo pro marketingové účely. V tomto případě budeme zpracovávat: jméno a příjmení, doručovací adresa (ulice, číslo popisné, číslo orientační, město, PSČ, stát), číslo telefonu a e-mailová adresa, datum narození.

10.2. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Vaše osobní údaje uvedené v kontaktním formuláři v rozsahu jméno, příjmení, email, telefonní číslo nám poskytujete pro účely navázání kontaktu s Vámi a zpracování Vašeho požadavku. V závislosti od obsahu Vašeho dotazu nebo požadavku můžou být právním základem zpracování osobních údajů opatření přijatá před uzavřením smlouvy na Vaši žádost nebo oprávněný zájem Společnosti spočívající zejména v zabezpečení možnosti reagovat na Váš podnět.

V případě, že na našem webu bude zprovozněn e-shop nakoupíte jakožto neregistrovaný zákazník, Společnost bude zpracovávat Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, doručovací adresa (ulice, číslo popisné, číslo orientační, město, PSČ, stát), číslo telefonu a e-mailová adresa, datum narození, a to za účelem realizace kupní smlouvy a dodávky objednaného zboží. Po realizaci kupní smlouvy zpracovává Společnost Vaše osobní údaje pro svůj oprávněný zájem po dobu trvání jakékoliv promlčecí doby související s uzavřenou kupní smlouvou.

Vaše osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám kromě těch, kteří se přímo podílejí na zpracování objednávky (dopravci, provozovatelé apod.). I těmto osobám budou osobní údaje poskytovány pouze v nezbytném rozsahu.

Bude-li organizovaná soutěž budeme zpracovávat: jméno a příjmení, doručovací adresa (ulice, číslo popisné, číslo orientační, město, PSČ, stát), číslo telefonu a e-mailová adresa, jméno profilu na sociálních sítích, datum narození.

10.3 Poskytnutí informací v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Jakožto subjektu údajů vůči naší Společnosti (zpracovateli osobních údajů) v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vám poskytujeme další informace:

XIII. Účel/y zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem
 • plnění smlouvy (v případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu)
 • vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví (v případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu a v případě uspořádání spotřebitelské soutěže a Vašeho přihlášení do soutěže)
 • reakce na dotazy a podněty (v případě jejich vznesení)
 • organizace a vyhodnocení spotřebitelských soutěží (v případě jejich uspořádání a Vašeho přihlášení do soutěže)
 • marketingové účely a profilování a sledování aktivit na našich stránkách a účtech na sociálních sítích (v případě udělení souhlasu).
XIV. Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je
 • splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele)
 • splnění závazků z kupní smlouvy (uzavřené prostřednictvím e-shopu)
XV. Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech být: orgány veřejné moci. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje zpracováváme jen v ČR a SR.

XVI. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané pro účely daní zpracováváme po dobu 10 let, jak nám to ukládají daňové předpisy. Pro realizaci kupní smlouvy zpracovává Společnost Vaše osobní údaje pro svůj po dobu trvání jakékoliv promlčecí doby související s uzavřenou kupní smlouvou. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu zpracováváme po dobu 10 let od udělení souhlasu, případně do doby jeho odvolání. Pro další účely uvedené v bodu I. jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou.

XVII. Práva subjektu údajů
Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:
 • právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;
 • právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;
 • právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže
  • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
  • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami;
 • právo na výmaz osobních údajů;
 • právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi.
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
XVIII. Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu I.), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

10.4. Vaše žádosti v souvislosti s právem na přístup

V případě, že chcete uplatnit Vaše právo na přístup, můžete tak učinit žádostí adresovanou na naši adresu nebo emailem na speciální kontakt vyhrazený pro ochranu osobních údajů info@soaresekt.cz

Společnost Vám na vyžádání poskytne kopii osobních údajů, které zpracovává. Za jakékoli další kopie, o které požádáte, můžeme účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům. Pokud o informace požádáte elektronickými prostředky, informace se poskytnou v běžně používané elektronické podobě, pokud nepožádáte o jiný způsob. Při zpracování žádosti jsme povinni prověřit Vaši totožnost.

Vaše žádosti budou zpracovány bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od doručení žádosti. Pokud by Vaše žádosti byly zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené, zejména pro jejich opakující se povahu, můžeme požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací, nebo odmítnout jednat na základě žádosti.

11. Rozhodné právo a výklad

Stane-li se některé z ustanovení podmínek neplatným, nezákonným nebo jinak nevymahatelným, případně bude-li zrušeno, neovlivní to platnost, zákonnost a vymahatelnost jejich zbylých ustanovení.

Podmínky se řídí platným právním řádem České republiky. Jakékoliv spory z podmínek vyplývající či se jich týkající bude řešit věcně a místně příslušný soud v České republice.

V Praze, dne 25.5.2018

Soare sekt a.s.

Nastavení soukromí

Zde si můžete upravit nastavení cookies. Změny nastavení se projeví pouze pro prohlížeč a zařízení, které právě používáte.

Na vašem soukromí nám fakt záleží!

Aby byl tenhle web a naše produkty pořád lepší a lepší, používáme cookies. Ale nebojte, nestalkujeme vás a nebudeme vás ani zbytečně obtěžovat.

podrobné nastavení